Salgs- og leveringsbetingelser

1. FORHANDLERENS JURIDISKE STATUS

 1. Forhandleren skal kjøpe og selge produktene i sitt eget navn og på egne vegne.
 2. Forhandleren er ikke og har ikke rett til å utgi seg for å være en agent eller en representant for IsiCom, og er derfor ikke berettiget til å inngå noen forpliktelse, avtale eller kontrakt på vegne av IsiCom.

2. KOMPENSAJON

 1. Forhandleren vil ikke motta provisjon eller annen kompensasjon for markedsføring og salg av produktene. Forhandlerenes kompensasjon i henhold til kontrakten er resultatet (gevinst eller tap) som forhandleren oppnår seg gjennom salg av produktene.

3. NYE PRODUKTER OG AVVIKLING AV PRODUKTER

 1. Til tross for forhandlerordre, har IsiCom AS rett til å legge til nye produkter eller ekskludere et bestemt produkt til enhver tid. Videre har IsiCom AS rett til å gjøre endringer i produktene. IsiCom AS skal omgående informere distributøren om nye produkter, avvikling av visse produkter og endringer i produktene.

4. GENERELLE FORHANDLERFORPLIKTELSER

 1. Forhandleren har ikke rett til å endre produktene eller emballasjen der produktene er lagt, uten IsiComs godkjennelse.

5. MARKEDFØRING

 1. Forhandleren må markedsføre produktene for egen regning.

6. BESTILLING OG LEVERING

 1. Forhandleren må bestille produktene via e-post, telefon eller via IsiComs webshop.
 2. Forhandleren er ansvarlig for fraktkostnadene fra IsiCom AS til forhandleren. IsiCom AS er derimot ansvarlig for fraktkostnadene fra Sverige av "DHL Bedriftspakke", eller tilsvarende, fra IsiCom AS til forhandlerens lager dersom forhandleren har bestilt produkter til en netto verdi som overstiger fem tusen (5 000) NOK per ordre; Ved levering til en annen destinasjon eller annet enn det er som er oppgitt, er forhandleren selv ansvarlig for fraktkostandene. Netto-verdien refererer til verdien av produktene i henhold til gjeldende prisliste, med fradrag for mva og eventuelle diskonteringsrente.
 3. IsiCom AS har rett til å dele opp leveringen av en ordre. Hvis IsiCom AS ikke har et bestemt produkt på lager, forbeholder IsiCom AS seg retten til å varsle forhandleren om at en bestemt ordre ikke kan leveres innen vanlig leveringstid.
 4. Risikoen for produktene overføres fra IsiCom AS til forhandleren på det tidspunktet produktene er levert fra IsiCom AS til transportøren.

7. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

 1. Alt salg av produktene fra IsiCom AS til forhandler skal gjøres til de prisene som ordrebekreftelsen tilsier av IsiCom AS ved bestillingstidspunktet. Merverdiavgift og andre avgifter legges til de oppgitte prisene.
 2. IsiCom AS har rett til å endre prisene på produktene til enhver tid.
 3. Betaling skal gjøres innen tretti (30) dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt. Ved betaling etter fakturaens forfallsdato, skal forhandleren betale rente etter forsinkelsesrenteloven til full betaling er foretatt. Ved skriftlig påminnelse, skal forhandleren betale purregebyr i henhold til loven.
 4. fakturering og betaling skal foretas i norske kroner med mindre partene har avtalt noe annet i forbindelse med forhandlerens ordre.
 5. Fakturadato refererer til datoen da IsiCom AS lager en utskrift av fakturaen. Fakturaen skrives vanligvis ut på det tidspunktet IsiCom AS gir varene til transportøren.

8. GARANTI

 1. Produktene selges med en garanti fra produsenten og er gyldige i tolv (12) eller tjuefire (24) måneder fra fakturadatoen. Garantien dekker ikke forbruksdeler, som batterier og hygiene deler; som for eksempel mikrofon og øre-puter.
 2. For produkter fra Plantronics (Poly) blir garantier styrt direkte via Plantronics garantiservice. https://www.plantronics.com/se/sv/support/product
  Garantisaker for produkter fra Polycom henvises til https://support.polycom.com/content/support/site-map.html
  For garantispørsmål for produkter fra Unisynk, kontaktes https://www.isicom-norge.se/kontakt.
  Når du krever en garanti, må kvitteringen eller fakturakopi vises.
 3. Hvis garantien har blitt krevet for et bestemt produkt og produktet er feilfritt, har IsiCom AS rett til å belaste gebyret for undersøkelse, pakking og forsendelse for retur av produktet.

9. FEIL

 1. Utover hva som er angitt i punkt 8, er IsiCom AS alene ansvarlig for eventuelle defekter produktene er påvirket av ved levering til forhandler.

10. BEGRENSNING AV GARANTI OG FEILANSVAR

 1. Til tross for avsnitt 8 og 9,1, dekker ikke IsiComs ansvar for produktene feilGarantUtover hva som er angitt i punkt 8, er IsiCom IsiCom AS alene ansvarlig for eventuelle defekter produktene er påvirket av ved levering til forhandler.

  (i)   som følge av at produktene ikke brukes eller håndteres i henhold til produsentens instruksjoner;
  (ii)  som følge av modifikasjoner, service eller reparasjoner utført på produktene uten skriftlig samtykke fra produsenten, eller ikke utført i henhold til produsentens anvisninger;
  (iii) på grunn av slitasje som skyldes normal bruk av produktene.

11. Klager og returer

 1. Forhandleren må straks og effektivt rapportere til IsiCom AS om eventuelle feil i produktene.
 2. Forhandleren må innen tre (3) virkedager varsle til IsiCom AS ved eventuelle avvik, for eksempel antall produkter, etc., mellom den faktiske leveransen og hva som er angitt i fraktbrevet som er vedlagt leveransen. Dersom en klage ikke er gjort i samsvar med det som nå er oppgitt, bortfaller forhandlerens rett til å gjøre krav nevnt i dette avsnittet.
 3. Hvis emballasjen til en bestemt forsendelse har synlige skader, må produktene testes umiddelbart og eventuelle feil reklameres senest innen sju (7) dager etter mottak. Skadet emballasje må presenteres for IsiCom AS på forespørsel. Dersom en klage ikke er gjort i samsvar med det som nå er oppgitt, bortfaller forhandlerens rett til å gjøre krav nevnt i dette avsnittet.
 4. Forhandleren er ansvarlig for eventuelle kostnader for emballasje, frakt, etc. for retur av produktene. Returnerte produkter skal sendes til adresse spesifisert av IsiCom. Reklamerte produkter kan bare returneres etter avtale med IsiCom. Ved retur, må returnummeret som er tildelt av IsiCom, være tydelig angitt på leveringsnotatet og forsendelsesetiketten. Dersom et returnummer ikke er oppgitt, returneres det returnerte elementet på forhandlers bekostning uåpnet til avsenderen.
 5. Retur på grunn av annet enn reklamasjon på produkt, eller feillevering av IsiCom, vil kun bli kreditert med syttifem (75)% av det fakturerte beløpet utenom mva.

12. PRODUKTANSVAR

 1. IsiCom AS er ansvarlig for å sikre at produktene oppfyller kravene til produkter av tilsvarende art for markedsføring og salg i markedet.
 2. Hvis relevant myndighet eller domstol fastslår at et bestemt produkt ikke overholder kravene som er nevnt i punkt 12,1 eller IsiCom AS anser at det ikke er ubetydelig risiko for at et bestemt produkt ikke oppfyller kravene, har IsiCom AS rett til å ekskludere dette produktet umiddelbart.IsiCom IsiCom AS er ansvarlig for å sikre at produktene oppfyller kravene til produkter av tilsvarende art for markedsføring og salg i feltenmarkedet. 

13. VAREMERKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER

 1. Bestemmelsene i paragraf 13 om produkter omfatter også emballasje for produktene.Varemerker og andre immaterielle rettigheter
 2. Forhandleren skal omgående informere IsiCom AS dersom det har kommet til forhandlerens kunnskap at det foreligger en overtredelse av tredjepart i den immaterielle eiendommen, i området med hensyn til produktene. Det samme gjelder hvis en tredjepart hevder at en overtredelse oppstår i hans immaterielle rettigheter gjennom forhandlerens markedsføring og av salg av produktene.
 3. Dersom kravet om brudd på immaterielle rettigheter mot forhandler er grunnet forhandlers markedsføring og salg av produkter i henhold til avtalen, skal IsiCom AS tilbakebetale forhandlerens kostnader på grunn av dette, med mindre IsiCom AS ville ha påtatt seg ansvaret for en slik overtredelse dersom IsiCom AS selv hadde gjennomført tilsvarende tiltak. En forutsetning for dette er imidlertidig at forhandleren underretter IsiCom AS om overtredelsen og forbereder IsiCom AS på muligheten til å overta eller inngå som part i overtredelsessaken og i eventuelle forliksforhandlinger.
 4. Ved overtredelse er hver part pliktig til å treffe slike tiltak som er hensiktsmessige for å begrense sin egen og den andre parts skade. 

14. TAUSHETSPLIKT

 1. Parten forplikter seg til ikke å utlevere til tredjepart, enten i gyldighetsperioden for kontrakten eller deretter, all informasjon innhentet fra den andre parten som kan betraktes som en forretningshemmelighet. Parten forplikter seg også til å sikre at partens ansatte og ledelse er bundet av konfidensialiteten i samsvar med avtalen i samme utstrekning som parten selv.

15. FORCEMAJEURE

 1. Parten er fritatt fra straffen for unnlatelse av å utføre en viss forpliktelse i henhold til kontrakten, dersom unnlatelse er basert på omstendigheter av den typen som er angitt nedenfor ("frigjørende omstendighet") og det faktum hindrer, betydelig kompliserer eller forsinker sin ytelse betydelig. En slik frigjørende omstendighet skal anses som, blant annet regjeringens handling eller unnlatelse, ny eller endret lovgivning, konflikt på arbeidsmarkedet, blokkering, brann, flom eller ulykke i større grad.

16. LOVVALG OG TVIST

 1. Avtalen og dens anvendelse er underlagt norsk lov.
 2. Tvister angående tolkningen eller anvendelsen av avtalen og tilhørende juridiske forhold skal avgjøres etter voldgiftsloven. Tvister skal imidlertid alltid avgjøres av en enkelt voldgiftsdommer oppnevnt av partene i fellesskap. Dersom partene ikke blir enige om utnevnelsen av voldgiftsdommeren, skal voldgiftsdommeren på anmodning fra en av partene oppnevnes av Oslo Tingrett.
 3. Stedet for voldgift skal være Oslo og språk under forhandlingene skal være norsk.

17. TILLEGG TOL GENERELLE VILKÅR FOR FORHANDLERE – HANDEL VIA INTERNETT

 1. Tillegg for handel via isicom-norge.se
 2. Disse vilkårene og betingelsene er i tillegg til "generelle vilkår og betingelser for forhandlere" og skal gjelde dersom forhandleren av IsiCom AS gjelder og gis anledning til å bestille (jf. punkt 9,1 over) produktene via IsiComs WebShop (isicom-norge.se).
 3. Forhandleren søker forhandler etter IsiComs gitte retningslinjer, med bruker-ID og passord ("informasjon") for innlogging på IsiComs webshop. Hvis søknaden er innvilget, sender IsiCom AS informasjonen til forhandleren.
 4. Forhandleren erkjenner at informasjonen er verdidokumenter som må beskyttes mot uautorisert bruk. IsiCom AS har rett til umiddelbart å blokkere bruken hvis IsiCom AS har grunn til å mistenke at en uautoriserte personen har fått tilgang til dataene eller hvis forhandleren misbruker bruken av dataene.
 5. Forhandleren skal umiddelbart varsle IsiCom AS dersom forhandleren har grunn til å mistenke at en uautorisert person har fått tilgang til informasjonen.
 6. Forhandleren er ansvarlig overfor IsiCom AS for enhver bestilling av produktene som finner sted gjennom bruk av nettbutikk. For å unngå tvil, skal punkt 14.5 i "Generelle vilkår og betingelser for forhandlere" også søke om retur på grunn av bruk av informasjon som har skjedd uten forhandlerens kunnskap, med mindre forhandleren kan påvise at IsiCom AS har handlet grovt uaktsomt.
 7. Forhandleren er ansvarlig på samme måte som i punkt 17.1 – 17.5, for alle underkontoer av hovedkontoen. Forhandleren er derfor ansvarlig for å lukke kontoer som ikke lenger er aktive, eller hvor dataene på en annen måte forsvinner fra selskapet via «nettbutikken» under «mitt firma».